Aktuellt

Skåne Solar Award 2015 - Vinnarna har utsetts>>

 

Solracet 2015 är avgjort, läs mer på Solracets hemsida>> 

 

Välkommen på föreläsning om solenergi!

Solar Region Skåne arrangerar för allmänheten en serie föreläsningar om solenergi på 9 platser runt om i Skåne. Läs mer>>


Solenergin har ökat kraftigt i Skåne under 2014

Enligt vår nya kartläggning av nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne finns det nu nära 7,9 MW solceller i Skåne. Detta är mer än en tredubbling sedan början av 2013. Solcellerna finns i alla skånska kommuner, totalt 579 anläggningar med en årsproduktion på cirka 7,1 miljoner kWh förnybar energi från solen
 


Dokumentation från seminariet om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el den 18 mars>>


Sänkta stödnivåer i solcellsstödet

Från och med den 1 januari 2015, gäller nya stödnivåer för solcellsstödet: 30% för företag och 20% för övriga (bl.a. privatpersoner). Tidigare har solcellsstödet gett möjlighet till 35% av investeringskostnaden i bidrag för solcellsanläggningar, men nu sänks alltså nivån. Kostnaden för solcellsanläggningar har sjunkit sedan den förra stödnivån fastställdes och en sänkt stödnivå innebär att stödet kan räcka till fler.

Den nya stödnivån regleras i en ändring av förordning 2009:689 om statligt stöd till solceller, som går att läsa här. Energimyndigheten publicerade i december 2014 rapporten Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd, som beskriver lönsamhet och behov av stöd för olika ägarkategorier av solceller, där sänkt stödnivå föreslås.

Skattereduktion för mikropduktion av el införs

Från och med den första januari finns möjlighet att få en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar energi, däribland solenergi. Skattereduktion beräknas efter den el som matas in till elnätet, alltså inte hela produktionen. Detta kommer att bidra till ett högre värde för den överskottsproduktion som uppstår i de flesta anläggningar och ger bättre villkor för solcellsägare.

Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kWh förnybar el som matas in till elnätet och gäller för max 30 000 kWh per år, för anläggningar med max 100 A huvudsäkring.

Här kan du läsa en mer utförlig beskrivning av villkoren för skattereduktionen

 

6 MW nätansluten solenergi i Skåne!

Genom en enkät till alla skånska elnätsföretag har Solar Region Skåne kunnat sammanställa förbättrad statistik över antalet nätanslutna solcellsanläggningar. Resultatet visar att det finns 481 nätanslutna solcellsanläggningar i Skåne med en sammanlagd effekt på 6 MW. Mer information finns i en poster som presenterats under Solforum i Linköping.

För övrigt gläds vi åt att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar energi finns med i budgetpropositionen.

 

 

Så får vi solcellsmarknaden att växa snabbare

I en debattartikel som publicerats på miljöaktuellt.se presenteras tre förslag, för bättre tillväxt på den svenska solcellsmarknaden:

  1. Frågan om värdet på solel som matas in på elnätet måste få en nationell lösning den 1 januari 2015, med tydliga och långsiktiga regler, och inte fördröjas ytterligare.
  2. Stödnivån i solcellsstödet bör sänkas från 35 till 20 procent och budgeten höjas, så att stödet räcker till fler.
  3. Elcertifikatsystemet måste anpassas till småskalig elproduktion.

Debattartikeln är skriven av Bengt Stridh, Johan Lindahl, Björn Sandén och Johan Öhnell.

 

Beslut om ersättning för småskalig solel dröjer

Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, var planerat att införas från och med den 1 juli. I elfte timmen framkom det dock att förslaget till viss del strider mot EU:s regler för statsstöd. På grund av detta har reformen inte blivit införd, men regeringens ambition är att skattereduktionen ska kunna träda i kraft senast den 15 januari 2015.

Frågan om ersättning till småskalig förnybar elproduktion har nu utretts i sju år, och flera aktörer menar att ett beslut om rimliga villkor för solenergi inte får dröja längre.

 

Ytterligare 7,7 miljoner till skånsk solel

Skåne har tilldelats ytterligare 7 694 884 kr för stöd till solcellsinstallationer.
– Alla län får nu mer pengar till solcellsstödet av regeringen, men Skåne fick mest eftersom intresset är högst här, säger Åsa Skillius vid Länsstyrelsen Skåne. Egenproducerad solel kan dessutom vara billigare än köpt el, det visar en analys som projektet Räkna på solceller tagit fram.

Det statliga solcellsstödet täcker högst 35 procent av kostnaden för att investera i solenergi. Stödet förmedlas av länsstyrelserna. Sedan stödet infördes år 2009 har totalt 464 miljoner fördelats. Av dem har Skåne fått nästan 80 miljoner, vilket motsvarar 17 %. Med nytilldelningen kan kön av skåningar som väntar på stödet kortas.
– Vi uppmanar alla som funderar på att investera i en solcellsanläggning att söka solcellsstödet, säger Åsa Skillius:
– Priserna på solcellssystem har sjunkit och är en god investering på lång sikt.

Läs mer om fördelningen av solcellsstödet på Energimyndighetens hemsida

 

Finalister Skåne Solar Award 2014

Det har inkommit ett stort antal intressanta förslag till årets upplaga av Skåne Solar Award. Juryn har dock valt att enbart nominera en anläggning till Skåne Solar Award 2014 och kommer därmed endast dela ut ett pris.

Årets nominerade solcellsanläggning är enligt juryn en intressant förebild ur ett gestaltningsperspektiv samt välplacerad eftersom den redovisar ett maximalt energiutbyte. Anläggningen är ett bra exempel på ett optimalt tillvaratagande av platsens förutsättningar ur olika perspektiv. Vem som tilldelas priset offentliggörs i samband med Skånes Energiting, den 10 juni.

Solar Region Skåne, i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne, delar årligen ut priset Skåne Solar Award. Tävlingen består av klasserna ”Årets solfångaranläggning” och ”Årets solcellsanläggning”. Priset tilldelas den anläggning som under 2013 färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Anläggningar som har en innovativ och nyskapande karaktär skall särskilt premieras.

Läs mer om Skåne Solar Award här

 

Fler kan få skattereduktion för solel

Regeringen har formulerat ett lagförslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionen är avsedd att stimulera småskalig elproduktion och ger ersättning på 60 öre per kWh för förnybar el som matas in på nätet. Detta är positivt för lönsamheten i solcellsanläggningar!

I juni 2013 kom utredningsförslaget om ”Beskattning av mikroproducerad el m.m.” (SOU 2013:46), där skattereduktionen föreslogs och regeringen har utgått ifrån utredningens förslag med några ändringar. Nyheterna i regeringens förslag, jämfört med utredningens förslag är att:

  • Skattereduktion gäller för max 30 000 kWh/år (tidigare förslag 10 000 kWh/år)
  • Maximal säkringstorlek för att vara berättigad till skattereduktion höjs från 63A till 100A

Detta innebär att skattereduktion kan bli aktuell för flera, t.ex. större fastigheter, lantbruk eller företag. Läs mer på regeringens hemsida

 

Mer pengar till solcellsstödet 2013

Energimyndigheten aviserar att man kommer att dela ut ytterligare 45 miljoner kronor i solcellsstöd under 2013. Pengarna var egentligen avsedda att betalas ut under 2014-2016, men på grund av det stora antalet ansökningar väljer man nu att börja fördela ut dessa stödmedel redan i år. Solcellsstödet fördelas länsvis och Skåne tilldelas 11 miljoner kronor i denna omgång.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats om solcellsstödet>>

 

Utlysning från Energimyndigheten: Forskningsprogrammet El och bränsle från solen

Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel inom forskningsprogrammet El och bränsle från solen. Projektansökan ska vara inlämnad senast 7 oktober 2013.
Läs mer>>

Återigen dax för SolEl-programmet!

Nu välkomnar Energimyndigheten, i samverkan med Elforsk, ansökningar om stöd inom SolEl-programmets huvudområden:
• Nätanslutning och solceller i framtidens smarta elnät
• Hållbara städer och byggnadsanknutna solcellsfrågor
• Utvärdering och verifiering av solcellsanknutna produkter och tjänster
• Solceller i samhället
Utlysningen är öppen till och med den 24 september 2013.
Läs mer>>


Utredningen om nettodebitering är klar

Läs hela utredningen>>

Se Bengt Stridhs kommentarer på rapporten samt uppmärksammande av felräkning i utredningen här>>

 

Vinnaren av Skåne Solar Award 2013 är Väla Gård!

De som har utformat anläggningen är Andreas Andersson, Jens Delander, Mårten Mattson, Ronny Persson och Frank Hedström på Skanska Sverige AB samt Patrik Ekenhill och Rikard Jansson på Tengbom.

Bilder från prisutdelningen kommer inom kort.


Juryns motivering:
Priset för Årets solcellsanläggning 2013 går till en anläggning där man inte bara fokuserat på den förnybara energin, utan även har ett helhetstänk när det gäller klimat- och miljöpåverkan. Installationen medger ett effektivt utnyttjande av både den tillgängliga ytan och brukandet av den producerade elen samtidigt som anläggningen som helhet visar en arkitektonisk sida med potential att mångfaldiga solcellsutbyggnaden i det skånska kulturlandskapet. Årets solcellsanläggning är Väla Gård i Helsingborg.

Se filmen som presenterar de tre finalisterna>>

Pressmeddelande>>

 

Studieresa till Tyskland 14-16 maj 2013

Nu bär det av på en inspirerande resa till Ruhr-området med solceller och energieffektiv arkitektur!
Program>>

Fördelning av solcelsstödet 2013

Ny fördelningsmodell har gett Skåne mer pengar än tidigare år>>

Förstudier av solcellsanläggningar

Inom Energikontoret Skånes EU-projekt RES Chains har fem förstudier på solcellsanläggningar på olika typer av byggnader genomförts. Förstudierna finns att läsa ligger här nedan för inspiration. Kanske ska du ha solceller på DIN byggnad?

Solceller på villa>>
Solceller på flerbostadshus>>
Solceller på lantbruk>>
Solceller på kontorsbyggnad>>
Solceller på industribyggnad>>

 

Skåningarna brinner för solenergi, och Solar Region Skåne uppmärksammas i radio>>

 

Klart med villkoren för solcelsstödet

Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet till solceller ligga på 35 procent av kostnaden.

Länk till ansökningsblanketten på Energimyndighetens sida. Blanketten ska skickas in till Länsstyrelsen.

Solcellspark i Simrishamn>>

EU-projektet som handlat om att använda stadsplanering för ökad solenergianväning, har nu avslutats.

Läs projektets riktlinjer för stadsplanering för solenergi>>


Solceller – Snabbguide och anbudsformulär>>

Solracet 2012 är avgjort!

Vinnare av kunskapspriset

1:a Lerbergsskolan klass 6, Lerberget

2:a T4 Montessoriskolan klass 6M, Hässleholm

Designpriset

1:a Lerbergsskolan klass 6, Lerberget

2:a Össjö skola klass 6, Össjö

Race - snabbaste bilarna

1: a Sövestads skola klass 6, Sövestad

2:a Apelgårdsskolan klass 6, Malmö

3:a Svarteskolan klass 6, Svarte

Fler bilder från finalen>>

Mer sol i svensk el - en jämförelse av förutsättningar i Sverige jämfört med övriga Europa.

Dokumentationen från solcellsseminariet den 12 oktober:
Solceller - gör rätt från början >>

Det blir förlängt solcellsstöd 2013-1016!

Regeringen har meddelat att ytterligare 210 miljoner kr kommer att delas ut i investeringsstöd för installation av solceller. Läs mer>>

Vinnarna av Skåne Solar Award 2012>>

Fördelning av solcellsstödet 2012 - 8,36 miljoner till Skåne. Läs mer>>


Huvudfinansiär av föreningens verksamhet: